Financování

transparentní financování

 

Průhledné financování VIZE - národní socialisté

Tato podstránka je zřízena kvůli novele zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, kterou vznikl Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). Dále máme podle § 17a odst. 2 povinnost vést 4 bankovní účty. Kromě toho novela velmi zpřísnila formality při poskytování darů politickým stranám. Proto pokud nám chcete darovat peníze, nejprve pozorně prostudujte tuto stránku.

Aktualizace k 30.9.2020 - Seznam dárců, dle zákona 130/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů dále cit zákona:

Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené v § 56c odst. 3.

Seznam dárců:

Vlasta Kaulerová, 21.9.1998, Brozany nad Ohří - nepeněžní plnění v ceně obvyklé místu 10.000,-Kč

(výlep plakátů, reklama prostřednictívm stránky facebook, tisk letáčků DL)

Václav Kořánek, 19.4.1968, Šluknov - dar 1000,-Kč

Roman Pádivý, 27.10.1971, Neratovice - dar 200,-Kč

Mgr. Jan Matějka, 7.7.1978, Šluknov - dar 999,-Kč

Petr Jileček, 19.1.1975, Roudnice nad Labem - dar 200,-Kč

Jan Zdráhal, 26. 12. 1985, Velký Šenov - dar 269,-Kč

Jan Matějka, 7.7.1978, Šluknov - dar 999,-Kč

Martin Metelka, 15.1.11990, Děčín - dar 100,-Kč

Marek Zaija, 18.12.1985, Děčín - dar 100,-Kč

Mgr. Šárka Holubová, 30.7.1996, Ústí nad Labem - dar 100,-Kč

Bc. František Pelc, 7.11.1992, Libochovice - dar 111,-Kč

Bc. Barbora Puhlíková, 22.7.1996, Lovosice - dar 200,-Kč

Ing. Veronika Šámalová, 24.8.1996, Štětí - dar 100,-Kč

Mgr. Petr Leník, 15.12.1995, Litoměřice - dar 100,-Kč

 

Bankovní účty strany:

1. Pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění (tzv. zvláštní účet - transparentní):

000000-6070717389/0800

Odkaz na transparentní účet:
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6070717389/VIZE---narodni-socialiste


Transparentnost bude sdělena do deseti dní na základě smlouvy s bankovní společností Česká spořitelna a.s.

2. Pro plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému institutu:

000000-6070714399/0800

3. Pro ostatní příjmy a výdaje na základe organizační činnosti:

000000-6070709389/0800

VOLBY 2020 ´

4. Pro krajské volby 2020* v Ústeckém a Jihočeském kraji byl zaveden zvláštní účet:

000000-6070712369/0800

Transparentnost bude sdělena do deseti dní na základě smlouvy s bankovní společností Česká spořitelna a.s.

Financování volební kampaně:

Příjmy:

Výdaje:

Dary

Kdo a jak nám může poslat dar

 • Abyste nám mohli dát dar, musíte být především českým občanem nebo českou právnickou osobou. Kromě toho existují další omezení, která naleznete v § 18 odst. 1.
 • Pokud se rozhodnete darovat straně VIZE - národní socialisté finanční částku do 1000 Kč a splňujete požadavky v § 18 odst. 1 (jste český občan, česká právnická osoba, atd.) můžete nám peníze bez dalších byrokratických zátěží poslat na náš 1. účet. V poznámce k platbě však nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, datum narození (případně obchodní název společnosti a IČO) a slovo dar.
 • Rozhodnete-li se poskytnout  dar převyšující hodnotu 1000 Kč, musíte s námi uzavřít darovací smlouvu (§ 18 odst. 5).
 • Darovací smlouvu naleznete s Vámi domluvíme porstřednictvím našeho týmu - stačí se ozvat přes e-mail: sekretariat@vzens.cz.
 • Fyzické osoby (zaměstnanec, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.
 • Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož hodnota je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Velmi důležité při poskytování darů politickým stranám

 • Dar převádíte vždy pouze na náš 1. účet, a to i v případě, že účelem tohoto daru je financování voleb (stanovisko ÚDHPSH č.1, stanovisko ÚDHPSH č.2).
 • Do kolonky poznámka k platbě musíte uvést své "JMÉNO", "PŘÍJMENÍ" a "DATUM NAROZENÍ" nebo "OBCHODNÍ JMÉNO" a "IČO" (§ 18 odst. 4, respektive § 19h odst. 1 písm. h) a účel platby "DAR" (§ 17b odst. 1).
 • Postih za neuvedení účelu platby (slovo "DAR") při poskytnutí finančního daru je přísný, a je upraven pro fyzické osoby § 19i odst. 1 a 2, pro právnické osoby § 19j odst. 1 a § 19j odst. 3.
 • Částka od jednoho dárce nesmí za rok přesáhnout 3 miliony Kč (§ 18 odst. 2).
 • Vadně zaslaný dar, který obdržíme, jsme nuceni vrátit (§ 18 odst. 3).


Velmi důležité pro realizaci volební kampaně

 • Po novele zákonů č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalšších zákonů a č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích již není možná spontánní podpora jakéhokoliv politického subjektu od fyzické nebo právnické osoby v období od vyhlášení voleb do vyhlášení jejich výsledků (§ 16 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.)
 • Voleb se fyzická/právnická osoba může účastnit buď s vědomím politického subjektu nebo bez něho. V druhém případě se pod hrozbou sankcí musí zaregistrovat do seznamu 3. osob u ÚDHPSH.
 • Fyzická osoba může podle § 16g odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb. za porušení zákona dostat pokutu od 10 do 500 tisíc Kč nebo do výšše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň. Pokuty pro právnické osoby jsou podle jiného paragrafu stejné.
 • Propagace nebo volební agitace musí podle § 16 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb. obsahovat informace o jejich zadavateli a zpracovateli.


*Zpráva o financování volební kampaně  do Krajských zastupitelstev  v roce 2020 s přehledem:

 • Faktury přijaté, kdy v rámci dopisu byly přiloženy i tyto faktury:

1) Fa - Plackovna 202-0930 výroba placek 2.178,-Kč

2) Fa - Provizi spol. s.r.o. FV 20200215 inzerce 13.310,-Kč

3) Fa - Onlineprinters 32-326133121 tisk letaku 1.735,39Kč

4) Fa - Onlineprinters 32-326133634 tisk letaku 2.281,01Kč

5) Fa - Jan Vondrou/Glas-WELT organizace vylepu PHM 1.200,-Kč

6) Fa - JanMedia 20200031 vyroba spotu 22.500,-Kč

7) Fa - Rengl s.r.o. 10114757 vylep plakatu 2.178,-Kč

Celkem bylo tedy okopírováno všech, slovy i číslicí 7 (sedm) faktur a zasláno Vašemu Úřadu v celkové výši 45.382,40Kč. Jedná se tedy o sedm účetních dokladů.

 • Ostatní výdaje dle transparentního volebního bankovního účtu, přičemž účet je pro účely volebního zákona transparentní a každý tedy může vidět jak příjmy a výdaje, proto byl také předložen výpis z bankovního účtu, nebo jiné doklady nebyly tisknuty, ale tak tedy pro vysvětlení:

dne 20. 8. 2020 došlo k založení účtu

dne 31. 8. 2020 došlo k odečtu bankovních poplatků ve výši 57,67Kč, čemuž jako doklad slouží výpis z bankovního účtu

dne 10. 9. 2020 došlo k převodu (příjmu) na volební účet ve výši 1.800,-Kč

dne 18. 9. 2020 došlo k zaplacení faktury ve výši 1.735,39 Kč, která je uvedena pod položkou číslo 3 ve fakturách přijatých.

dne 18. 9. 2020 došlo k omylu ve výběru, neboť došlo k záměně karty a proto byla částka ve výši 5000 + 1000,-Kč připsána na účet dnem 21. 9. 2020, přičemž 5000 tvořil příspěvek strany na volby a 1000,-Kč vrácení (pořád se samozřejmě motáme velice trapně kolem drobných peněz) - pokud tedy výdaj 1000,-Kč souvisí s volbami, přikládám vklad částky 1000,-Kč do pokladny politické strany VIZE - národní socialisté, odkud byl převeden dle shora popsaného.

dne 27. 9. 2020 došlo k úhradě faktury přijaté pod položkou číslo 4 ve výši 2.281,-Kč - jako důkaz výpis z bankovního účtu + fa přijatá

dne 30. 9. 2020 došlo k úhradě nákladů na telefon ve výši 200,-Kč, protože jsme očekávali buzeraci a kontrolu Úřadu z hlediska telefonování, neboť přeci každá strana musí nějak telefonovat a tak jako výdaj jsme určili tuto částku, která byla zaplacena prostřednictvím karty. Jako doklad slouží bankovní výpis.

dne 30. 9. 2020 došlo k úhradě pohonných hmot ve výši 400,- formou úhrady platby kartou - jako doklad slouží bankovní výpis.

dne 30. 9. 2020 došlo pak z hlediska banky k bankovním poplatkům - opět ve výši: 149,-Kč za vedení účtu, připsání úroku 2,07Kč, kreditní úrok 0,02,-Kč, cena za služby 5,-Kč - opět formou úhrady převodem, jako důkaz a účetní doklad výpis z účtu.

dne 1. 10. 2020 - došlo k úhradě pohoštění v rámci politické propagace na částku 173,-Kč - doloženo bankovním výpisem.

dne 2. 10. 2020 - došlo k zaplacení a čerpání PHM na volební kampaň, přičemž je doloženo bankovním výpisem

dne 2. 10. 2020 došlo k platbě kartou - zaplacení pohoštění ve výši 120,-Kč - doloženo bankovním výpisem

dne 3. 10. 2020 došlo k zaplacení pohoštění v rámci volebního jednání o dalším pokračování strany ve výši 26,- Kč - doloženo výpisem bankovního účtu.

dne 5. 10. 2020 došlo k úhradě faktory přijaté číslo 5 ve výši 1.200,-Kč - doloženo výpisem z účtu a faktury vydané.

dne 31. 10. 2020 došlo k úhradě bankovních poplatků ve výši 149,-Kč, doloženo výpisem z účtu.

dne 2. 11. 2020 došlo k navýšení finančních prostředků na účtu o celkovou částku 2400,-Kč

dne 2. 11. 2020 došlo k uhrazení faktury přijaté ve výši 2178,-Kč viz. FA přijatá č. 1 - tedy doloženo bankovním výpisem a fakturou přijatou.

dne 30. 11. 2020 došlo k úhradě bankovních poplatků formou bankovního převodu - tedy doloženo výpisem z bankovního účtu

dne 7. 12. 2020 došlo k navýšení prostředků ve výši 2500,-Kč

dne 7. 12. 2020 došlo k úhradě faktury přijaté ve výši 2.178,-Kč - fa č. 7 za výlep plakátů, doloženo tedy výpisem z účtu a fakturou přijatou.

dne 7. 12. 2020 došlo k částečné úhradě faktury č. 6 ve výši 2500,-Kč - doloženo fakturou přijatou a bankovním výpisem, kdy zbývá do zaplacení 20.000,-Kč

dne 14. 12. 2020 došlo k navýšení finančních prostředků o částku 5000,-Kč

dne 14. 12. 2020 došlo k částečné úhradě faktury č. 6 ve výši 5000,-Kč - doloženo fakturou přijatou a bankovním výpisem, kdy zbývá do zaplacení 15.000,-Kč

dne 29. 12. 2020 došlo k navýšení prostředků o částku 3500,-Kč

dne 29. 12. 2020 došlo k částečné úhradě faktury přijaté Fa 2 ve výši 3310,-Kč, tedy zbývá 10.000,-Kč doloženo dokladem - fakturou a výpisem z bankovního účtu

dne 31. 12. 2020 došlo k úhradě bankovních poplatků ve výši 149,-Kč, doloženo výpisem z účtu.

aktualizace k 3. 1. 2021


ÚDHPSH na svých stránkách uvádí dotazy a odpovědi týkající se financování volební kampaně. Pokud se chcete aktivně zapojit do jakékoliv volební kampaně, stránky ÚDHPSH si dobře prostudujte. Více na
https://registrace.udhpsh.cz/seznam/k/2020k

a dále na:
https://www.udhpsh.cz/6262-2