Program

Program pro volby 2020´ Ústeckého kraje

Doprava

Prioritní pro rozvoj Ústeckého kraje chápeme rozvoj dopravního systému a obslužnosti kraje tak, aby nedocházelo k excesům, kdy například v roce 2018 přestaly jezdit některé autobusové linky. Naopak chceme:


z hlediska autobusové dopravy zvýšit taktovou dopravu v turistických oblastech a tím zvýšit jejich návštěvnost.

z hlediska autobusové dopravy zvýšit dostupnost obcí a měst, které nejsou vázány na železniční dopravu, která by měla tvořit páteřní systém.

zrušit dublující autobusové linky jezdící v liniích železniční dopravy.

V rámci železniční dopravy, kterou chápeme jako páteřní je třeba udělat několik důležitých posunů tak, aby i v době krize zapříčiněné virovými onemocněními, či hospodářským poklesem, byla:

  • zajištěna základní dopravní obslužnost
  • zajištěno kvalitní dopravní spojení v rámci bývalých okresních měst z důvodu dojezdu do zaměstnání
  • zajištění dopravy v rámci turistického ruchu
  • zajištění dopravní obslužnosti na návazné mezi - krajské a mezistátní spoje.

Z tohoto důvodu chceme:

  • vytvořit vlastní systém rychlých - /spěšných/ spojení mezi jednotlivými okresními městy, které by v ranních hodinách a v odpoledních špičkách zajišťovaly doplnění osobní dopravy do/ze zaměstnání.
  • zavedení nočních spojení mezi okresními městy a krajským centrem
  • vytvoření turistických linek s podporou cykloturistiky především v rámci okresů Louny, Chomutov, Most, kde tato doprava znatelně chybí.

Podpora kultury, památek a památkové péče

Kultura, ale i ochrana památek a jejich obnova v rámci Ústeckého kraje značně pokulhává. Někdo by mohl namítnout, že nyní v době hospodářské recese díky coronaviru je nutné tyto nepodstatné záležitosti "upozadit", stejně tak jako to udělal Ústecký kraj, který seškrtal dotační dotační program na obnovu památek tak, že v něm zůstalo jen pár záležitostí, které mají přímou politickou souvislost s lidmi vládnoucími na kraji.

V první řadě tedy chceme zastavit toto prostředí, které se někomu může zdát jako korupční a chceme vypracovat kvalitativní studii a přehled historických památek v rámci Ústeckého kraje včetně vlastníků daných pamětihodností a současným stavem. Podle toho pak prioritně řešit ty, kterým hrozí skutečná zkáza, nebo´t v případě jejich konečnému zničení již nikdy k obnově nedojde. Bylo by pak velmi smutné mít kraj bez památek, které budou do budoucna moci naše pokolení sledovat jen z obrázků, či internetu.

Naopak chceme koordinovat obnovu památek tak, aby v rámci těchto obnov bylo vždy dbáno i na okolní prostředí, možnosti rozvoje cestovního ruchu a turistiky, která zvýší zájem, hospodářské poměry daného okolí a samozřejmě také zaměstnanost.

Vedle tohoto také chceme prosadit novou výstavbu archivu v Lounech, která jako jediná zatím stále chybí.


Bezpečnost

V souvislosti s kriminalitou je nutné konstatovat, že dochází k nárůstu pouličních loupežných přepadení, která mají sice velkou objasněnost, nicméně je to záležitost, která by ve společnosti neměla mít své místo vůbec.

- proto je našim cílem aby ve spolupráci s Policií ČR, místní samosprávou a Městskou policií, došlo k navýšení prevence právě v oblastech, která jsou nebezpečná a kde dochází k těmto jevům. Jde především o to, aby kraj plnil úlohu prostředníka a snažil se přimět jednotlivé obce a města, kde dochází k největším problémům, aby místo vybírání pokut na parkovištích účelově právě městskou policii přesouvala do takových nebezpečných oblastí.

Zároveň dochází k nárůstu trestních případů v souvislosti s ekonomickými problém rodin a výchovou dětí tedy se zanedbáváním povinné výživy atd.

  • zde je nutné aktivně eliminovat prostředí vyloučených lokalit a aktivně se podílet na politice zaměstnanosti a dlouhodobého udržení pracovních možností u lidí, kteří jsou na trhu s prací rizikoví.
  • Zároveň je nutné eliminovat obchod s chudobou a vytváření podmínek pro lichvu, která je spojená s minimální životní úrovní.

V poslední řadě je nutné zmínit problematiku drog, kterou se stále nedaří potlačovat v maximální míře. Zde je nutné aktivně vyvinout spolupráci a koordinace nejen v rámci České republiky - tedy ostatních regionů, ale také v rámci příhraniční spolupráce se sousedním svobodným státem Sasko.

Školství

V rámci školství by měly být prioritou Ústeckého kraje dvě věci:

  • zvýšení atraktivity a návštěvnosti učňovského školství, protože právě v rámci tohoto regionu je třeba rozvíjet systém vzdělávání pro žáky s nižšími možnostmi získání vyššího vzdělání. Kvalitním učňovským systémem však mohou i tito mladí lidé později najít velmi kvalitní uplatnění na trhu práce a to i v souvislosti s příhraničím - tedy s podporou zaměstnání v rámci spolupráce se spolkovou zemí Sasko.
  • Zvýšení kvalifikovanosti a obecné přístupnosti k takovým školám (gymnázia atd.), která umožní dosažení vyššího vzdělání (vysokoškolské) a následné pobídky tak, aby co největší procento těchto lidí zůstalo v rámci Ústeckého regionu, neboť se jedná o kraj s poměrně velmi malým zastoupením lidí s vysokoškolským vzděláním.

Z tohoto důvodu:

  • jsme rozhodně proti rušení víceletých gymnázií a naopak chceme přímo podporovat talenty Ústeckého kraje, aby skutečně docházelo k vytváření jednotlivých autorit v oblasti sportu, kultury a vědy - a následně díky motivaci k zájmu většího počtu mladých lidí k takovýmto osobnostem kraje.
  • Trvalá a příkladná spolupráce s místní Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a jednotlivými pobočkami ostatních vysokých škol, tak, aby došlo k propagaci vysokoškolského studia v rámci Ústeckého kraje došlo jednak k navýšení počtu studentů jak z celé ČR, tak i z hlediska procentní úspěšnosti studentů středních škol na jiné Univerzity v rámci České republiky.
  • Přímá podpora učňovských škol s výukovými programy, které budou atraktivní a přímo postihující momentální potřeby na trhu práce v rámci řemeslné, lesní a hospodářské činnosti.

Zdravotnictví

Zdravotnictví se v rámci Ústeckého kraje potýká v rámci některých regionů s řadou problémů. Ať je to již převzetí nemocnice v Roudnici nad Labem nadnárodní obchodní skupinou PENTA, převedení nemocnice Litoměřicích na kraj, dlouho problematická nemocnice v Rumburku, nebo žádná nemocnice v Lounech. Naší snahou proto bude:

  • vedle páteřní sítě, kterou má pod svojí patronací Krajská zdravotní a.s. vytvořit dlouhodobou strategii ve spolupráci s městy, na kterých Krajská zdravotní a.s. buď obhospodařuje zdravotnická zařízení, nebo jsou v držení daných měst a obcí, aby došlo především ve zkvalitnění komunikace v případě nenadálých problémů jako například při rozšíření virové nemoci COVID.
  • komplexní zajištění zdravotní péče v odlehlých regionech tj. Louny, Rumburk.
  • Nabídka přímé spolupráce jednotlivých krajských zdravotních zařízení městům, včetně podílu na vedení v těchto organizačních složkách Krajské zdravotní a.s. bez rozdílu politické příslušnosti.
  • Spolupráce s městy a obcemi na vytvoření kvalitní síti zdravotní a zubní péče v rámci celého Ústeckého kraje


Podpora mikroregionů

Ústecký kraj má dlouhodobě v rámci svého území regiony, které nejsou navázány na cestovní a turistický ruch tak jako jiné. Je to dáno buď historickým vývojem, nebo přílišnou vzdáleností od centra kraje, případně i propastnými ekonomickými rozdíly. Proto bude naší snahou:

· v rámci regionů, které nemají takové pokrytí v rámci cykloturismu (jako například Lounsko) vytvořit páteřní síť napojením významných památek a turisticky zajímavých center s okolními turisticky dnes již zajímavými a navštěvovanými regiony (Litoměřicko apod.)

· v rámci postupného utlumování těžby uhlí se maximálně podílet na revitalizaci přírody a vytvářet výhodné podmínky pro turistický ruch s vhodnou minimální dojezdovou vzdáleností i z okolních regionů např. z Prahy. Díky hospodářské rekultivaci má náš kraj výhodné podmínky, neboť výstavba rekreačních center není vázáná na přírodní omezení, která jsou například v chráněných krajinných oblastech. Chceme proto maximálně podporovat výstavbu takových center (ať již vodních sportů, golfových, cyklistických, lyžařských, atd.), která budou pro návštěvníky zajímavější a lákavější svou dojezdovou vzdáleností na rozdíl od problematických sportovišť na Šumavě, která se potýká s přírodními omezeními Národního parku.

Sociálně vyloučené oblasti a lokality

V rámci Ústeckého kraje se hodně hovoří o obchodu s chodubou a vytváření sociálně vyloučených lokalit. Na druhou stranu stát i kraj především prostřednictvím neziskových organizací vynakládají nemalé finanční prostředky na zamezení takovýchto oblastí, na omezení obchodu s chudobou a na sociálním rozvoji daných společenství. Přesto jsou výsledky těchto snah velmi málo znatelné a občané tak právem mají pocit, že prostředky nejsou využívány účelně. Proto bude naší snahou:

  • v rámci kraje koordinovat činnost napříč jednotlivými lokalitami tak, aby veškeré dobré zkušenosti mohly být využívány všude a ne jen v rámci jednotlivých teritorii, které by se zdály být specifické.
  • v rámci kraje se soustředit spíše na přímou podporu jednotlivých osobností postižených sociálních skupin a vytvářet jim vhodné podmínky pro získání autority v rámci těchto společenství.
  • v rámci těchto autorit pak komunikovat a vytvářet vhodná prostředí ke změně společenského soužití a vytvářet podmínky pro rozvoj vlastní identity, kulturního a hospodářského rozvoje
  • dbát na bezpečnost a kriminální prevenci, která z těchto lokalit velmi často vychází ať již směrem ven do společnosti, nebo v rámci daných uzavřených komunitOchrana přírody

Ústecký kraj je tradiční nejvíce znečištěný region vedle Moravskoslezského kraje, kde sice dochází k postupné rekultivaci krajiny, nicméně tyto kroky jsou stále postupné a nejsou v souladu s ostatními možnostmi podpory rozvoje kraje, proto chceme:

  • v rámci rekultivace vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, ale s ním také rozvoj kvalitní železniční dopravy s přilákáním turistů ať již z ostatních řásté České republiky nebo z příhraničí.
  • Rozvíjet v rámci rekultivace rozmanitost prostředí nejen v možnostech využití kultury a sportu, ale také v rámci biodiverzity vytvořit prostředí různorodá v oblasti fauny a flory.

V rámci chráněných území je nutné najít prostředky na obnovu a ochranu fauny a flory, která díky znečištění našeho území stále mizí.

V rámci zemědělství podporovat takové dotační programy a granty, které povedou k obnově mokřad a vodou udržitelných přírodních zdrojů tak, aby nedocházelo k vysychání spodních vod a díky stále častějším přívalovým dešťům k zadržení vody v krajině, která ji potřebuje.

Tuto provázanost vidíme opět v souvislosti s rozvojem i turistického ruchu v rámci srážkově hluchých oblastí jako je Litoměřicko, Lounsko či Žatecko.

Vedle tohoto hodláme ještě podporovat místní regionální faunu a floru, která a´t již v rámci chráněných území či jako místních zemědělských plodin tvoří krajinný ráz Ústeckého kraje...